Artimiausi renginiai

Dokumentai

Sukurta 2014.01.29 / Atnaujinta 2019.07.19 13:58

Pranešimai pagal Jungtinių Tautų konvencijas

Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas (CCPR):

Tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas (CESCR):

Konvencija dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo (CERD):

Konvencija dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims (CEDAW):

Konvencija prieš kankinimą, ir kitokį žiaurų, nežmonišką ir žeminantį elgesį (CAT):

Vaiko teisių konvencija (CRC):

Neįgaliųjų teisių konvencija (CRPD):

Pranešimai pagal Europos Tarybos konvencijas:

Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencija:

Europos socialinė chartija: