Artimiausi renginiai

Išstojimo susitarimas ir Politinė deklaracija

Sukurta 2020.05.21 / Atnaujinta 2020.05.27 08:45

2019 m. spalio 17 d. Europos Vadovų Taryba pritarė atnaujintam Išstojimo sutarties tekstui (ir Šiaurės Airijos protokolui) ir Politinei deklaracijai.

 


 

Išstojimo susitarimo elementai

Europos Sąjungos piliečiai. Išstojimo sutartis apims visus Europos Sąjungos piliečius ir jų šeimos narius, teisėtai gyvenančius Jungtinėje Karalystėje; jų turimos teisės (toliau gyventi, dirbti, studijuoti Jungtinėje Karalystėje) bus apsaugotos remiantis Europos Sąjungos teise visą jų gyvenimo laikotarpį. Išstojimo sutarties nuostatos dėl piliečių bus aiškinamos remiantis Europos Sąjungos teise ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudencija. Sutarta, kad Jungtinės Karalystės piliečiai ir 27 Europos Sąjungos  valstybių narių piliečiai, atvykstantys per pereinamąjį laikotarpį, turės tokias pat teises ir garantijas kaip ir tie, kurie atvyko iki „Brexito‘‘ dienos. Asmenys galės tiesiogiai remtis Išstojimo sutarties nuostatomis Jungtinės Karalystės teismuose. Dėl piliečių teisių 8 metus Jungtinės Karalystės teismai galės kreiptis išaiškinimo į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą.

 • Finansinės nuostatos. Jungtinė Karalystė laikysis savo finansinių įsipareigojimų pagal einamąją Europos Sąjungos daugiametę finansinę programą iki 2020 m. gruodžio 31 d., t. y. iki pereinamojo laikotarpio pabaigos. Jeigu pereinamasis laikotarpis būtų pratęsiamas, sprendimą dėl papildomo Jungtinės Karalystės finansinio indėlio į Europos Sąjungos biudžetą turės priimti Jungtinis komitetas. Jei nesutariama dėl Jungtinės Karalystės kontribucijos, nepriimamas  sprendimas dėl pereinamojo laikotarpio pratęsimo. 
 • Pereinamasis laikotarpis  bus ribotas  (nuo 2020 m. vasario 1 d. iki 2020 gruodžio 31 d.). Jo metu Jungtinė Karalystė nebedalyvaus Europos Sąjungos sprendimų priėmimo procese, tačiau išlaikys visus bendrosios rinkos, muitų sąjungos ir Europos Sąjungos politikos privalumus, todėl turės laikytis visų Europos Sąjungos taisyklių, tartum būtų valstybė narė. Numatoma pereinamojo laikotarpio vienkartinio pratęsimo galimybė vieniems arba dvejiems metams (t. y. iki 2021 arba 2022 m. gruodžio 31 d.).
 • Ginčų sprendimas. Steigiamas Jungtinis komitetas. Jei jis neišsprendžia ginčo, gali būti steigiamas arbitražas. Jei arbitražas sutinka, kad tai Europos Sąjungos teisės klausimas – referuojama į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą ir ginčas sprendžiamas pagal jo išaiškinimą. Jei arbitražo sprendimai neįgyvendinami, numatyta galimybė suspenduoti atitinkamas Išstojimo sutarties arba susitarimo dėl ateities santykių dalis.
 • Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisdikcija. Jungtinė Karalystė turės taikyti galiojančią Europos Sąjungos acquis iki pereinamojo laikotarpio pabaigos; po to Jungtinės Karalystės teismai turės atsižvelgti į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimus. Toks modelis galioja Europos ekonominėje erdvėje.
 • Administracinės procedūros.  Naujos administracinės procedūros gali būti inicijuojamos 4 metus po pereinamojo laikotarpio pabaigos remiantis faktais, atsiradusiais iki pereinamojo laikotarpio pabaigos.
 • Geografinės nuorodos. Jungtinė Karalystė per savo nacionalinę teisinę sistemą saugos visas ES geografines nuorodas iki naujos sutarties sudarymo.
 • Protokolas dėl Airijos ir Šiaurės Airijos numato, kad Airijos saloje (tarp Šiaurės ir Pietų) muitinės patikros nebus, nors formaliai Šiaurės Airija kartu su Jungtine Karalyste nebedalyvaus Europos Sąjungos muitų sąjungoje. Visos muitinės patikros bus už salos ribų, t. y. prekės bus tikrinamos prieš atvykstant į Airijos salą pagal Europos Sąjungos muitų taisykles, išskyrus iš Jungtinės Karalystės keliaujančias rizikos nekeliančias prekes, kurios nebus tikrinamos visai (pvz., asmeninio naudojimo). Visoje saloje galios Europos Sąjungos reguliacinės taisyklės.  Šiaures Airijos parlamentas po 4 metų nuo pereinamojo laikotarpio pabaigos turės pritarti tolesniam protokolo taikymui. Priklausomai nuo balsavimo procedūros, taikymas galės būti pratęstas 4 arba 8 metų laikotarpiui. Nepritarus įsijungs 2 metų „atšalimo“ laikotarpis. Jei nepavyks priimti sprendimo, protokolas automatiškai galios toliau.

 


 

Politinė deklaracija dėl Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės ateities santykių pagrindų

Politinė deklaracija dėl Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės ateities santykių pagrindų nustato gaires, kurių turėtų būti laikomasi derantis dėl Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės ateities santykių pasibaigus Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos („Brexito‘‘) procesams. Politinė deklaracija nubrėžia siektinas gaires ekonomikos, saugumo ir horizontalių klausimų srityse:

Ekonominė sritis:

 • Prekyba prekėmis. Abi šalys turėtų išlaikyti įsipareigojimą sutarti dėl „ambicingo“ prekybos susitarimo, kurio pagrindas – laisvos prekybos sutartis, pabrėžiant reguliacinį ir muitinių bendradarbiavimą, laikantis sąžiningų konkurencijos sąlygų.
 • Paslaugos. Sutariama liberalizuoti paslaugas peržengiant Pasaulio prekybos organizacijos gaires, kartu remiantis kitais, neseniai sudarytais Europos Sąjungos laisvos prekybos susitarimais.
 • Finansinės paslaugos. Siekiama remtis sprendimų ekvivalentiškumu. Nurodoma pasiekti susitarimą šioje srityje iki 2020 m. birželio mėnesio pabaigos.
 • Skaitmeninė prekyba. Siekiama palaikyti skaitmeninę prekybą tarp abiejų šalių, užtikrinti veiksmingus informacijos mainus.
 • Žvejyba. Užtikrinti Jungtinės Karalystės žvejybos srities nepriklausomumą. Sutarti dėl prieigos prie žvejybos teritorijų ir pasidalyti kvotas. Dėl žuvininkystės sutarti iki 2020 m. liepos 1d.
 • Transportas. Siekiama išsamaus sutarimo dėl oro transporto, „tinkamos“ prieigos kelių transporto operatoriams, dvišalių susitarimų dėl geležinkelio paslaugų, jūrų transporto susitarimą grįsti tarptautine teise.
 • Energetika. Siekiama  elektros ir dujų tiekėjų bendradarbiavimo, plataus masto bendradarbiavimo susitarimo atominės energetikos srityje (EURATOM).
 • Intelektinė nuosavybė. Abi šalys turi užtikrinti intelektinės nuosavybės apsaugą, kuri peržengia Pasaulio prekybos organizacijos įsipareigojimus. Įsipareigojama derėtis dėl geografinių nuorodų apsaugos.
 • Viešieji pirkimai. Abi šalys siekia glaudesnio bendradarbiavimo šioje srityje, nei numatyta Pasaulio prekybos organizacijos susitarime dėl valstybės viešųjų pirkimų.
 • Mobilumas. Nutraukiamas laisvas judėjimas, tačiau abi šalys įsipareigoja „stengtis“ susitarti dėl bevizio režimo. Jungtinė Karalystė įsipareigoja nediskriminuoti valstybių narių piliečių. Siekiama sutarti dėl kelionių verslo tikslais ir numatyti specifinius mechanizmus mokslininkams, studentams, jaunimui, taip pat minimas noras derėtis dėl socialinės apsaugos klausimų koordinavimo.
 • Sąžiningos konkurencinės sąlygos. Abi šalys įsipareigoja išlaikyti sąžiningų konkurencijos sąlygų standartus, pasibaigus pereinamajam laikotarpiui,  valstybės pagalbos, konkurencijos, aplinkos apsaugos standartų, mokesčių ir kt. srityse.

Saugumo sritis:

 • Teisės įgyvendinimas ir teisminis bendradarbiavimas. Politinės deklaracijos bendradarbiavimo pasiūlymai paremti Jungtinės Karalystės įsipareigojimu vadovautis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimais, interpretuojant Europos Sąjungos teisę, ir Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimais. Numatomas abipusis bendradarbiavimas keičiantis keleivių duomenimis, DNR, pirštų antspaudais, automobilių registravimo duomenimis, remiantis Prüm. Numatomas keitimasis informacija dėl ieškomų asmenų, asmenų teistumo. Siekiama Jungtinės Karalystės dalyvavimo Europole ir Eurojuste, bendrose tyrimų grupėse. Norima kartu kovoti su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu.
 • Užsienio politika, saugumas, gynyba. Siekiama palaikyti nuolatines konsultacijas ir tematinį bendradarbiavimą, ypač sankcijų srityje, paliekant veiksmų koordinavimo galimybę. Numatomas bendradarbiavimas išorės veiksmų srityje ir kai kuriose bendros saugumo ir gynybos politikos misijose, atsižvelgiant į abiejų šalių sprendimų priėmimo autonomiją. Minima galimybė bendradarbiauti kai kuriuose Europos gynybos agentūros, Europos gynybos fondo ir Nuolatinio struktūrizuoto bendradarbiavimo (angl. PESCO) projektuose.
 • Kitas bendradarbiavimas saugumo srityje. Artimas bendradarbiavimas kibernetinio saugumo srityje.
 • Įslaptinta ir neskelbtina informacija. Siekiama susitarti dėl keitimosi įslaptinta ir neskelbtina informacija.

Horizontalūs klausimai:

 • Institucinė struktūra. Susitarimas gali turėti panašią formą kaip asociacijos susitarimas. Turėtų būti įtraukta galimybę peržiūrėti susiderėtą partnerystę.
 • Valdymas. Numatomas ginčų sprendimo būdas per Jungtinį komitetą ir prireikus naudojantis arbitražu. Į susitarimą taip pat turėtų būti įtrauktos priemonės, kurių būtų imtasi, vienai iš šalių nesilaikant susitarimo nuostatų. Remiamas Europos ir Jungtinės karalystės parlamentų bendradarbiavimas.
 • Pagrindinės vertybės ir teisės. Tikimasi, kad Jungtinė Karalystė ir toliau gerbs Europos žmogaus teisių konvenciją,  prisidės prie abiejų šalių įsipareigojimų žmogaus teisėms, demokratijos ir teisės viršenybės principams.
 • Duomenų apsauga. Europos Komisija įpareigojama atlikti duomenų adekvatumo vertinimus iki pereinamojo laikotarpio pabaigos. Tikimasi susitarti dėl tinkamo bendradarbiavimo duomenų apsaugos reguliavimo srityje.
 • Dalyvavimas Europos Sąjungos programose. Bus siekiama sutarti dėl bendrų Jungtinės Karalystės dalyvavimo Europos Sąjungos programose principų.
 • Tarptautinis bendradarbiavimas. Siekiama tęsti bendradarbiavimą tarptautiniuose forumuose (pvz., G7 bei G20). Taip pat išlaikyti bendrus įsipareigojimus tarptautiniams susitarimams, ypač dėl klimato.
 • Dialogai. Palaikyti dialogą tose srityse, kuriose abi šalys turi bendrų interesų.
 • Tolesni žingsniai. Numatoma bendra ateities santykių derybų tvarka.