Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS KONSULATAS SAN PAULE(BRAZILIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA)

Adresas: Avenida Irai 438, cj. 34, Indianópolis, CEP 04082-001 Sao Paulo - SP, Brasil

plačiau »

Tel. +55 (11) 2614 8665
El. paštas

Civilinė metrikacija

Sukurta 2014.07.29 / Atnaujinta 2017.06.20 09:08

Konsuliniai pareigūnai registruoja šiuos civilinės būklės aktus:

Konsulinėje įstaigoje registruojami tik Lietuvos Respublikos piliečių, gyvenančių užsienio valstybėje ir pateikusių Lietuvos Respublikos deklaravimo įstaigai deklaraciją apie gyvenamosios vietos pakeitimą, pildomą asmeniui išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, civilinės būklės aktai.

Atkreiptinas dėmesys, kad diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose registruojami tik tie civilinės būklės aktai, kurie dar nebuvo įregistruoti atitinkamose užsienio valstybės institucijose. Jeigu civilinės būklės aktų liudijimai užsienio valstybės kompetentingų institucijų jau buvo išduoti, Lietuvos Respublikos piliečiai į diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas turi kreiptis dėl tų civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą Lietuvoje.

Diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos apie gimimo, santuokos sudarymo ir mirties įrašų įrašymą pareiškėjams išduoda atitinkamus liudijimus.

Konsulinei įstaigai pateikiami užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille) teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas neturi būti legalizuotas ar patvirtintas pažyma (Apostille).

Lietuvos Respublikos piliečiai, po 1990 m. kovo 11 d. užsienio valstybių institucijose įregistravę santuoką, privalo ją įtraukti į apskaitą Lietuvoje. Įtraukus santuoką į apskaitą, išduodamas lietuviškas santuokos liudijimas.

Jei vaiko, kurio abu ar vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, gimimas po 1990 m. kovo 11 d. įregistruotas užsienio valstybės institucijoje, jo tėvai privalo šį gimimą įtraukti į apskaitą Lietuvoje. Įtraukus vaiko gimimą į apskaitą, išduodamas lietuviškas vaiko gimimo liudijimas.

Lietuvos Respublikos piliečiai po 1990 m. kovo 11 d. išsituokę užsienio valstybių teismuose privalo ištuoką įtraukti į apskaitą Lietuvoje. Įtraukus ištuoką į apskaitą, išduodamas lietuviškas ištuokos liudijimas.

Lietuvos Respublikos piliečiai po santuokos gali tik pasilikti savo turimą pavardę, prie turimos pavardės pridėti visą sutuoktinio pavardę arba pakeisti pavardę į sutuoktinio.

Lietuvos Respublikos piliečio (net jei ir turi kitą pilietybę) sutuoktinės Lietuvos pilietės pavardė (kai keičiama arba pridedama prie turimos) gali būti registruojama tik moteriška galūne „-ienė“ arba „-ė“.

Lietuvos Respublikos piliečių pavardės dokumentuose rašomos tik lietuviškomis raidėmis (X, W, Q ir t.t. nebus rašomos).

Lietuvos Respublikos piliečio dukros pavardė, nepateikus vaiko Brazilijos paso, gali būti registruojama tik moteriška galūne.

Dėl pakartotinių civilinės metrikacijos liudijimų išdavimo į konsulines įstaigas gali kreiptis tik Lietuvos Respublikos piliečiai. Visi kiti asmenys turi kreiptis į civilines metrikacijos įstaigas.

Konsulinėse įstaigose pateikti dokumentai dėl civilinės metrikacijos nagrinėjami Vilniaus miesto Civilinės metrikacijos skyriuje.

Elektroninės paslaugos informacinė sistema MEPIS

Įdiegus elektroninės metrikacijos paslaugų informacinę sistemą - MEPIS - Lietuvos Respublikos piliečiai prašymus Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos skyriams gali teikti internetu. Ši paslauga pasiekiama prisijungus per elektroninius valdžios vartus www.epaslaugos.lt.

Sistema MEPIS gali naudotis ir užsienyje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai, turintys galimybę asmeniškai ar per įgaliotą asmenį atsiimti pareikalautus dokumentus Lietuvoje - civilinės metrikacijos skyriuje, į kurį buvo siųsti prašymai. Atsiimant dokumentus būtina pateikti per MEPIS siųstų dokumentų originalus. Informacija apie šią paslaugą skelbiama interneto svetainėje https://mepis.vrm.lt. Smulkesnę informaciją MEPIS pasinaudoti ketinantys asmenys gali gauti susisiekę su atitinkamu civilinės metrikacijos skyriumi Lietuvoje.

Užsienyje sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą Lietuvoje

 • Prašymas;
 • Užsienio valstybėje išduotas santuokos liudijimas, patvirtintas Apostille, su tiksliu vertimu į lietuvių kalbą (vertime vertėjas parašo: „Tvirtinu, kad gerai moku anglų ir lietuvių kalbas ir čia yra pilnas bei tikslus pridėto dokumento vertimas iš anglų kalbos“, parašo savo vardą, pavardę ir pasirašo). Vertimo tvirtinti nereikia;
 • Sutuoktinių pasai;
 • Ištuokos liudijimas (Lietuvos piliečiams - Lietuvoje išduotas ištuokos liudijimas, net jei buvusi santuoka sudaryta užsienyje),  jei vienas iš sutuoktinių yra išsituokęs, arba buvusio sutuoktinio mirties liudijimas, jeigu sutuoktinis yra našlys. Ne Lietuvoje išduoti dokumentai turi būti patvirtinti Apostille ir pateikiami kartu su tiksliu vertimu į lietuvių kalbą (vertime vertėjas parašo: „Tvirtinu, kad gerai moku anglų ir lietuvių kalbas ir čia yra pilnas bei tikslus pridėto dokumento vertimas iš anglų kalbos“, parašo savo vardą, pavardę ir pasirašo). Vertimo tvirtinti nereikia;
 • Konsulinis mokestis (už dokumento pareikalavimą).

Užsienyje sudarytos santuokos nutraukimo įtraukimas į apskaitą Lietuvoje

 • Prašymas;
 • Užsienio valstybėje išduotas santuokos nutraukimo liudijimas arba įsiteisėjęs užsienio valstybės teismo sprendimas nutraukti santuoką, patvirtinti Apostille, su tiksliu vertimu į lietuvių kalbą (vertime vertėjas parašo: „Tvirtinu, kad gerai moku anglų ir lietuvių kalbas ir čia yra pilnas bei tikslus pridėto dokumento vertimas iš anglų kalbos”, parašo savo vardą, pavardę ir pasirašo). Vertimo tvirtinti nereikia;
 • Sutuoktinių pasai;
 • Konsulinis mokestis (už dokumento pareikalavimą).

Užsienyje gimusių vaikų įtraukimas į apskaitą Lietuvoje

 • Prašymas. Prašymą turi pasirašyti vienas iš tėvų;
 • Užsienio valstybėje išduotas gimimo liudijimas, patvirtintas Apostille, su tiksliu vertimu į lietuvių kalbą (vertime vertėjas parašo: ,,Tvirtinu, kad gerai moku portugalų ir lietuvių kalbas ir čia yra pilnas bei tikslus pridėto dokumento vertimas iš portugalų kalbos“, parašo savo vardą, pavardę ir pasirašo). Vertimo tvirtinti nereikia;
 • Tėvų pasai;
 • Konsulinis mokestis (už dokumento pareikalavimą).

Vardo, pavardės, tautybės keitimas, kai priežastis nėra santuokos apskaitymas

 • Prašymas;
 • Pasas;
 • Dokumentai, pagrindžiantys pareiškėjo prašymą keisti pavardę, tautybę;
 • Civilinės būklės aktų įrašų, kuriuose, gavus leidimą, būtų keičiamas vardas, pavardė, tautybė, įregistravimo liudijimų originalai;
 • Užsienio valstybės teismo sprendimas dėl vardo, pavardės keitimo, patvirtntas Apostille ir vertimu į lietuvių kalbą;
 • Konsulinis mokestis (už dokumento pareikalavimą).

SVARBU:

Dėl vardo, pavardės, tautybės keitimo siūlome pirmiausiai pasiteirauti Vilniaus miesto Civilinės metrikacijos skyriuje, nes keitimo procedūra yra griežtai apibrėžta įstatymais ir lietuvių kalbos taisyklėmis.

Gimimo registravimas

Gimimas registruojamas konsulinėje įstaigoje, kurios aptarnaujamoje konsulinėje apygardoje yra vaiko gimimo vieta.

Apie vaiko gimimą turi būti pareikšta ir vaiko gimimas turi būti įregistruotas per tris mėnesius nuo jo gimimo dienos.

Gimimui įregistruoti konsuliniam pareigūnui turi būti pateikiami šie dokumentai:

 • Sveikatos priežiūros įstaigos arba gydytojų konsultacinės komisijos išduotas pažymėjimas arba kitas tos užsienio valstybės kompetentingų institucijų, galinčių patvirtinti gimimo faktą, išduotas dokumentas, kuriuo patvirtinama vaiko gimimo vieta ir laikas;
 • Abiejų tėvų asmens tapatybės dokumentai ir santuokos liudijimas, jeigu santuokos sudarymo faktas nepažymėtas tėvų asmens dokumentuose, arba tik vaiko motinos asmens tapatybės dokumentas, jeigu vaiko motina nėra susituokusi ir vaiko tėvystė nėra nei pripažinta, nei nustatyta.

Santuokos registravimas

Santuoka registruojama konsulinėje įstaigoje, kurios aptarnaujamoje konsulinėje apygardoje yra vieno iš susituokiančiųjų gyvenamoji vieta.

Norintys susituokti konsulinei įstaigai asmeniškai turi pateikti šiuos dokumentus:

 • Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008 m. liepos 22 d. įsakyme Nr. 1R-293 „Dėl civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“ nustatytos formos Prašymą įregistruoti santuoką;
 • Savo gimimo liudijimus ir asmens tapatybės dokumentus;
 • Ištuoktas asmuo taip pat pateikia ištuokos liudijimą arba ištuokos liudijimą atstojantį dokumentą, o našlys – buvusio sutuoktinio mirties liudijimą arba mirties liudijimą atstojantį dokumentą. 

Santuoka registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo prašymo padavimo dienos, dalyvaujant patiems susituokiantiesiems ir dviem liudytojams. Konsulinis pareigūnas, susituokiantiesiems prašant ir esant svarbioms priežastims (nėštumas, sunki liga, vaiko gimimas, jūreivio išplaukimas į jūrą ar kario išvykimas į oficialią karinę misiją užsienyje ilgesniam kaip 3 mėnesių laikui, asmens išvykimas į diplomatinę tarnybą), turi teisę registruoti santuoką nepraėjus vienam mėnesiui, tačiau ne anksčiau kaip po dviejų savaičių nuo prašymo padavimo dienos. Tokiu atveju susituokti pageidaujantys asmenys turi pateikti atitinkamos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį nurodytą svarbią priežastį.

Mirties registravimas

Mirtis registruojama konsulinėje įstaigoje, kurios aptarnaujamoje konsulinėje apygardoje yra mirusiojo gyvenamoji vieta arba mirties vieta.

Mirčiai įregistruoti turi būti pateikiami šie dokumentai:

 • Mirusiojo giminaičių, jo kaimynų ir kitų fizinių asmenų, taip pat sveikatos priežiūros įstaigos arba policijos pareiškimas, kuris turi būti paduotas ne vėliau kaip per tris paras nuo mirimo arba mirusiojo suradimo laiko;
 • Medicininis mirties liudijimas arba kitoks medicininį mirties liudijimą atstojantis dokumentas.

Mirties apskaitymas per konsulinę įstaigą

 1. Prašymas;
 2. Užsienyje išduotas mirties liudijimas su tiksliu vertimu į lietuvių kalbą (vertime vertėjas parašo: „Tvirtinu, kad gerai moku portugalų ir lietuvių kalbas ir čia yra pilnas bei tikslus pridėto dokumento vertimas iš portugalų kalbos“, parašo savo vardą, pavardę ir pasirašo). Vertimo tvirtinti nereikia;
 3. Velionio Lietuvos Respublikos paso ir asmens tapatybės kortelės originalai (jei turėjo);
 4. Konsulinis mokestis (už dokumento pareikalavimą).

Naujienlaiškio prenumerata